MB „Momentumas“ (toliau – Momentumas arba Mes) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Momentume būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

1. Ką numato ši duomenų apsaugos politika?

Ši duomenų apsaugos politika (toliau – Politika) numato „Momentumo“ asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisėtumo sąlygas, Momentumo tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, teikimo tikslus, duomenų subjektų teisų įgyvendinimo tvarką, duomenų gavėjus. Ši Politika yra taikoma bet kokiai asmeninei informacijai, kurią mums suteikiate ir bet kokiai asmeninei informacijai, kurią gauname iš kitų šaltinių. Ši Politika nėra sutartis ir nė vienai iš šalių nesukuria teisių ir pareigų, išskyrus numatytas asmens duomenų apsaugą reguliuojančiuose teisės aktuose.

2. Kada renkame Jūsų informaciją?

Asmeninę informaciją renkame šiais atvejais:

 • Kai užsisakote paslaugas iš mūsų.
 • Kai klientas perduoda darbuotojų asmens duomenis, kurie bus Momentumo organizuojamo renginio dalyviai.
 • Kai prieš ar per Momentumo organizuojamą renginį užpildote dalyvio anketą arba sutikimą gauti naujienlaiškius.
 • Kai kreipiatės į mus dėl darbo pasiūlymų.
 • Kai kreipiatės į mus su skundu ar paklausimu.
 • Kai ieškome potencialių Klientų arba dalyvių mūsų organizuojamiems renginiams, viešai prieinamuose šaltiniuose, kuriuose yra skelbiami asmens duomenys.

3. Kokią informaciją renkame?

Kai kreipiatės norėdami užsakyti mūsų paslaugas, mes prašome, kad pateiktumėte tikslią ir būtiną informaciją, reikalingą įvykdyti Jūsų užsakymą. Kai pateikiate savo asmeninę informaciją mums, mes ją naudojame tikslais, nurodytais duomenų gavimo metu arba tikslais, kurie akivaizdūs, atsižvelgiant į duomenų rinkimo kontekstą, pavyzdžiui užsakant suorganizuoti mokymus Jūsų darbuotojams, Jums kreipiantis dėl darbo pozicijos ar pan.

Teikdami aukščiau nurodytas paslaugas savo klientams, galime rinkti asmeninę informaciją, tokią kaip:

 • Kontaktiniai duomenys, pvz.: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.
 • Pageidavimai bendravimui, pvz. informacija apie tai, kokius naujienlaiškius norite gauti.

Mes taip pat renkame asmens duomenis iš viešai prieinamų šaltinių, t.y. viešai prieinamus Klientų ir (arba) jų atstovų duomenis, kurie yra skelbiami viešai prieinamose sistemose (internetiniai tinklapiai, socialiniai tinklai, viešos duomenų bazės ir kt.). Šiuos asmens duomenis renkame kai rengiamasi, kviesti dalyvauti Momentumo organizuojamuose renginiuose, siūlyti vystyti projektus ir pan. Kai Mes siunčiame aktualias užklausas Klientams, kaskart el. laiškuose Jums sudarome galimybę atsisakyti ateityje gauti mūsų pasiūlymų bendradarbiauti ar kitos aktualios informacijos. Viešai prieinamų asmens duomenų bazę Momentumas atnaujina kasmet.

Mes nerenkame jokių ypatingų asmens duomenų. Ypatingi asmens duomenys apima duomenis, susijusius su rasine ar etnine kilme, politinėmis pažiūromis, religiniais ar filosofiniais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu.

Jeigu mums teikiate asmeninę informaciją apie kitus asmenis, tokius kaip Jūsų darbuotojus ar priklausomus asmenis, Jūs privalote gauti jų sutikimą prieš teikdami šią informaciją mums.

Daugiau informacijos apie tai, kokią informaciją renkame kiekvienos mūsų teikiamos paslaugos atveju, taip pat informacija apie duomenų rinkimo tikslą ir teisinį pagrindą, pateikta žemiau.

4. Kaip naudojame Jūsų asmeninę informaciją?

Mes tvarkome asmeninę klientų pateiktą informaciją siekiant suorganizuoti kliento užsakytą renginį. Konkretus jūsų asmeninės informacijos tvarkymo tikslas priklauso nuo teikiamų paslaugų rūšies ir apimties, taip pat taikomų įstatymų, reguliacinių gairių ir profesinių standartų. Galime tvarkyti Jūsų duomenis ir tais atvejais, kai į mus kaip klientas kreipiasi juridinis asmuo, tais atvejais, kai Jūs esate kliento darbuotojas ar kitaip susijęs su klientu. Tokiu atveju klientas privalo užtikrinti, kad Jūs esate informuotas apie Jūsų asmeninės informacijos perdavimą mums arba mūsų paslaugų teikėjams ir verslo partneriams.

Mes tvarkome asmeninę mūsų klientų ir jų atstovų informaciją siekiant:

 • Komunikuoti su klientu, komunikuoti su kliento darbuotojais, kurie yra mūsų organizuojamo renginio dalyviai, administruoti, bei užtikrinti apmokėjimą už prekes.
 • Tvarkyti klientų skundus ir paklausimus.
 • Komunikuoti su klientais (jų darbuotojais), asmenimis davusiais sutikimą gauti mūsų reklaminius pranešimus ar naujienlaiškius dėl Momentumo organizuojamų renginių vykdymo, planuojamų ar siūlomų renginių ar kitų Momentumo vykdomų projektų.
 • Siųsti klientams (jų darbuotojams), asmenimis davusiais sutikimą gauti mūsų reklaminius pranešimus ar naujienlaiškius, naudingą informaciją, reklamines žinutes ir kitą rinkodaros komunikaciją.
 • Komunikuoti su organizacijų vadovais ar jų atstovais, kurių asmens duomenys yra skelbiami viešai, dėl mūsų organizuojamų renginių.

Visas Jūsų asmeninės informacijos tvarkymas paremtas teisėtu pagrindu tvarkyti šią informaciją. Didžiąją dalimi atvejų, tvarkymas pagrįstas šiais pagrindais: 

 • Tvarkymas yra būtinas vykdyti sutarčiai, kurios šalis Jūs esate (arba esate tokios įmonės darbuotojas) arba imtis veiksmų (Jūsų prašymu) sudaryti sutartį (pvz., mums padedant darbdaviui įgyvendinti pareigą Jums).
 • Tvarkymas yra būtinas užtikrinti teisinių reikalavimų laikymąsi (pvz., kai esame įpareigoti rinkti tam tikrą informaciją apie savo klientus dėl apskaitos ar mokestinių prievolių, ar kai privalome teikti informaciją teismams ar kitoms institucijoms).
 • Tvarkymas yra paremtas mūsų teisėtais komerciniais interesais, atsižvelgiant į Jūsų interesus ir pamatines teises (pvz., kai naudojame klientų mums pateiktą asmeninę informaciją siūlyti įsigyti paslaugas, arba tokie asmens duomenys yra skelbiami viešai, tačiau kai naudojama informacija nėra būtina vykdyti sutartį, kurios šalis Jūs esate).

Kitais atvejais tvarkymą grindžiame Jūsų sutikimu, pavyzdžiui, kai turime gauti Jūsų sutikimą norėdami siųsti Jums reklaminius pranešimus.

5. Kiek laiko mes saugome asmeninę informaciją?

Laikotarpis, kurį mes saugome Jūsų asmeninę informaciją, priklauso nuo duomenų gavimo tikslo bei duomenų kategorijų. Mes Jūsų asmeninę informaciją saugome ne ilgiau negu tai reikalinga tikslams, numatytiems šioje Politikoje, išskyrus atvejus, kai ilgesnis saugojimo laikotarpis numatytas teisės aktuose.

Tam tikrais atvejais Jūsų asmeninę informaciją galime saugoti ilgesnį laikotarpį, kad turėtume tikslią informaciją apie Jūsų santykius su mumis, siekiant spręsti potencialius skundus ir ginčus, arba jeigu pagrįstai manome, jog egzistuoja teisminio ginčo grėsmė, susijusi su Jūsų asmenine informacija arba santykiais su mumis.

6. Ar mes atskleidžiame Jūsų asmeninę informaciją?

Mes galime atskleisti Jūsų asmeninę informaciją, jeigu: (i) to reikalauja įstatymai, taisyklės, įsakymai, standartai ar kiti teisėti teisiniai reikalavimai; (ii) atsakant į valstybės institucijų oficialias užklausas ar reikalavimus; (iii) kai manome, jog atskleidimas yra būtinas užkirsti kelią finansinei ar kitokiai žalai; (iv) tiriant neteisėtus veiksmus; ar (v) perleidžiant visą arba dalį mūsų verslo. Atskleidimas taip pat gali būti reikalingas vykdant įmonės auditą ar tiriant skundus bei pavojų saugumui.

7. Kokias saugumo priemones naudojame tvarkant Jūsų asmeninę informaciją?

Jūsų asmeninės informacijos saugumas mums yra labai svarbus, todėl mes įgyvendinome technines ir organizacines priemones skirtas apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ir sunaikinimo. Tik tinkamai autorizuoti asmenys turi prieigą prie Jūsų asmeninės informacijos, ir šie asmenys yra tinkamai informuoti kaip užtikrinti asmenines informacijos saugumą. Mūsų paslaugų teikėjai ir verslo partneriai yra įpareigoti užtikrinti asmeninės informacijos konfidencialumą ir nenaudoti šios informacijos kitaip negu numatyta.

8. Kokius veiksmus galite atlikti su savo asmenine informacija?

Kai teikiate mums savo asmeninę informaciją, pateikiame Jums galimybę pasirinkti, ar norite gauti rinkodaros pranešimus (el. laiškus, SMS žinutes). Bet kuriuo metu galite atsisakyti rinkodaros pranešimų susisiekę su mumis šioje Politikoje pateiktais kontaktais.

Jūs taip pat turite galimybę pasinaudoti žemiau išvardintomis duomenų subjekto teisėmis. Tam tikrais atvejais šių teisių įgyvendinimas gali būti ribojamas arba galime atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą, pvz., kai Jūsų prašymas prieštarauja teisiniam reguliavimui.

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Mus dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:

 1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 2. Teisę susipažinti su duomenimis;
 3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
 4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 6. Teisę į duomenų perkeliamumą;
 7. Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.

Šiomis teisėmis galite pasinaudoti susisiekę su mumis šioje Politikoje pateiktais kontaktais. Kiek įmanoma, mes visada stengiamės kuo greičiau atsakyti į prašymus ir užklausas arba informuoti apie poreikį pateikti papildomą informaciją.

9. Susisiekite su mumis

Jeigu turite pageidavimų, nusiskundimų ar kitų klausimų, maloniai prašome kreiptis į mus el. paštu info@goforward.lt arba telefonu Nr. +370 684 36313.

Jūs taip pat turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštu ada@ada.lt.

10. Pakeitimai

Ši Politika kartais gali būti keičiama. Atlikus pakeitimus, naujausia Politikos versija bus patalpinta mūsų svetainėje ir bus atnaujinta paskutinio pakeitimo data. Mes rekomenduojame reguliariai perskaityti šią Politiką, kad būtumėte susipažinę su naujausia asmeninės informacijos tvarkymo praktika.

Politika paskutinį kartą atnaujinta 2022-06-10